Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

БАПГ обсъжда проект за оценка на технологичните възможности за използване на водород в газоснабдяването

21/06/2024

На извънредно заседание, проведено на 20.06.2024 г. ”Българска асоциация природен газ” обсъди и одобри проект “Оценка на технологичните възможности за използване на водород в газоснабдяването”. Освен теоретична технологична и икономическа оценка на възможностите, проектът предвижда и практическо приложение на водорода в газоразпределителните мрежи, както и попълването на празнотите в нормативната рамка за практическото приложение на тази иновация.

Проектът е в синхрон с приетия “Пакет за пазара на водород и декарбонизиран газ” част от Fit for 55, който включва Директива и Регламент насочени към създаване на регулаторна рамка, специална инфраструктура и пазари на водород.

В края на м. май Асоциацията избра нов Управителен съвет и преизбра за още един мандат досегашния си Председател - г-н Светослав Иванов. Новият УС на сдружението прие амбициозен план за популяризиране на предимствата на синьото гориво и за нова още по-важна роля на газовата инфраструктура и газовите технологии в енергийният преход.

Сдружението си е поставило за цел създаването на подходяща среда за:

  • Бързото и устойчиво развитие на съвременна газопреносна и газоразпределителна инфраструктура, която в партньорство с енергията от възобновяеми източници да гарантира рязкото намаляване на парниковите и други вредни газове при минимална за обществото цена;
  • Свободен пазар на всички видове енергия;
  • Повишаване на енергийната ефективност при първичното и крайно енергийно потребление;
  • Максимално използване на местните запаси от природен газ.

В края на 2023 г. екип на БАПГ разработи и представи проект за газификация на 1 млн. Български домакинства, с който гарантира постигане на половината от всички цели на енергийния преход с минимален публичен ресурс. Със своята дейност, членовете на сдружението днес помагат на едно средно българско домакинство да пести близо 1 200 лв годишно от разходите си за енергия, а в национален план емисиите на парникови газове са с 2 млн. т. годишно по-малко. В сдружението вече членуват и едни от най-големите търговци на природен газ, в т.ч. и големи международни компании.