Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало »

Потребителско споразумение

ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Интернет сайтa www.naturalgas.bg от една страна и потребителите на Интернет сайтa www.naturalgas.bg от друга страна, включително и тези с регистрация на потребителско име и парола за вход.

1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

Сайтът www.naturalgas.bg предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през Интернет, наричани за краткост УСЛУГИТЕ.

Сайтът www.naturalgas.bg предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време, без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. www.naturalgas.bg не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: www.naturalgas.bg

При използване УСЛУГИТЕ на www.naturalgas.bg потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други изисквания на законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.naturalgas.bg ПРИ ВЛИЗАНЕТО В САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО МУ.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че www.naturalgas.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. www.naturalgas.bg само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на www.naturalgas.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

a)да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационна форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

б)да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, www.naturalgas.bg има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

4.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на www.naturalgas.bg при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ.

Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от www.naturalgas.bg по електронен път за целите на осъществяване на Услугите.

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от www.naturalgas.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА.

www.naturalgas.bg си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

5. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на www.naturalgas.bg, след като извърши процеса на регистрация.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно www.naturalgas.bg за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността и да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (Изход) в края на всяка сесия (след използването им).

Безплатно.net не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

6. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на www.naturalgas.bg, за да:

а) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време ;

б) да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА ;

в) да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;

н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

7.ДРУГИ

www.naturalgas.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

www.naturalgas.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че www.naturalgas.bg е свързан с тази мрежа, www.naturalgas.bg не гарантира, че потокът информация към и от www.naturalgas.bg няма да бъде следен и записван от трети страни,освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.