Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » За БАПГ

Структура

Органите на БАПГ са: Общо събрание, Управителен съвет, Председател на Управителния съвет и Контролен съвет.
 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание е върховният орган на асоциацията и се състои от всички членове на сдружението.
 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет (УС) определя работната програма и основните насоки от дейностите на асоциацията. В УС влизат:

1. "Овергаз Мрежи" АД
2. "Булгартрансгаз" ЕАД
3. "ТАСИ" ООД
4. "Автометан" ООД
5. "Аресгаз" ЕАД
6. "Газтехника" ЕООД
7. "Комекeс" АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

Председателят ръководи и координира цялостната дейност на сдружението и представлява асоциацията пред институции и трети лица.

Председател на БАПГ е "Овергаз Мрежи" АД, представлявано от г-н Светослав Иванов, Изпълнителен директор.

Заместник председател на БАПГ е "Аресгаз" ЕАД, представлявано от г-жа Венета Райкова, Генерален директор.

Почетен председател на Сдружението е г-н Сашо Дончев, Изпълнителен директор на "Овергаз Инк." АД.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Контролният съвет е органа за вътрешен мониторинг на БАПГ. Той се състои от трима членове:

Г-н Димитър Тойчев - ръководител отдел "Лицензии", "Булгартрансгаз" ЕАД - Председател на Контролния съвет;
проф. Георги Николов - Зам. изп. директор "Вътрешен одит" на "Овергаз Инк." АД;
Петър Шопов - Изп. директор на "Овергаз Техника" АД.

КОМИТЕТИ

За постигане на целите и улесняване на дейността на БАПГ, към сдружението са учредени два тематични комитета: комитет „Нормативна уредба" и комитет „Устойчиво развитие".