Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » За БАПГ

Структура

Органите на БАПГ са: Общо събрание, Управителен съвет, Председател на Управителния съвет и Контролен съвет.
 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание е върховният орган на асоциацията и се състои от всички членове на сдружението.
 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Управителният съвет (УС) определя работната програма и основните насоки от дейностите на асоциацията. В УС влизат:

1. "Овергаз Инк" АД
2. "Булгартрансгаз" ЕАД
3. "Ситигаз Бълагрия" ЕАД
4. "ТАСИ" ООД
5. "Автометан" ООД
6. "Севлиевогаз-2000" АД
7. "Ремикс България" ООД
8. "Черноморска технологичка компания" АД
9. "Овергаз Техника" АД
10. "Газтехника" ЕООД
11. "Комекeс" АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

Председателят ръководи и координира цялостната дейност на сдружението и представлява асоциацията пред институции и трети лица.

Председател на БАПГ е "Овергаз Инк" АД, представлявано от г-н Сашо Дончев, Изпълнителен директор.

Заместник председател на БАПГ е "Ситигаз Бълагрия" ЕАД, представлявано от г-н Александър Кожухаров, Зам.-изпълнителен директор.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Контролният съвет е органа за вътрешен мониторинг на БАПГ. Той се състои от трима членове:

доц. Ефросима Занева-Добранова - физическо лице
Тодор Маринов - изп. директор на "Овергаз Сервиз" АД
Димитър Тодоров - изп. директор на "Овергаз Юг" АД

КОМИТЕТИ

За постигане на целите и улесняване на дейността на БАПГ, към сдружението са учредени три тематични комитета: комитет „Нормативна уредба", комитет „Сигурност на газовите доставки" и комитет „Устойчиво развитие".