Общи данни:

Потреблението на природен газ в страната е сравнително ниско - през 2013 г. то възлиза на 2877 млн. м3. От това количество, собственият ни добив е 278 млн. м3, представляващи 9,7% от брутното потребление на природен газ в страната. Останалите количества са внос от единствения доставчик на природен газ за страната - Руската федерация.

Потребление:

Природният газ осигурява около 14% от първичното енергийно потребление на България. Потреблението на синьо гориво в страната постоянно нараства както в битовия сектор, така и в индустрията - използват го големи, средни и малки компании. Към момента по-малко от 3% от домакинствата са газифицирани, като този дял е много по-нисък от средните за Европейския съюз 27-50%. 16% от общините имат достъп до природен газ, в сравнение с 27 - 80% в ЕС.

Съхранение:

В България природен газ се съхранява единствено в Подземното газово хранилище (ПГХ) Чирен, собственост на „Булгартрансгаз" ЕАД. То е създадено на база на вече изчерпаното едноименно газово находище. ПГХ Чирен се използва за компенсиране на сезонната неравномерност на потреблението на природен газ в страната и за гарантиране сигурността на доставките. Хранилището е с капацитет 1 350 млн. м3. като от тях достъпния за използване капацитет е около 600 млн. м3. Останалите 750 млн.м3 представляват буферен газ. Това е газ, който трябва да поддържа хранилището оперативно.

Транзит:

Газовата транзитна инфраструктура на територията на България е добре развита, като през страната се транспортира газ за Турция, Гърция и Македония. През 2007 г. през нашата територия са транзитирани 17,190 млрд. м3 , насочени към тези три държави.

Участници на пазара на природен газ в страната:

- „Булгартрансгаз" ЕАД - транспорт, пренос и съхранение на природен газ;
- „Булгаргаз" ЕАД - обществен доставчик на природен газ в България за газоразпределителните предприятия;
- Държавната комисия за енергийно и водно регулиране - регулира всички енергийни дейности като ценообразуване, лицензиране и др.;
- Газоразпределителни предприятия - доставят до крайните потребители, изграждат газоразпределителната мрежа в териториите, за които са получили лицензия за дейност от ДКЕВР;
- Привилегировани клиенти - големи клиенти, които купуват природен газ директно от Булгаргаз и са свързани директно към неговата мрежа. Останалите потребители купуват от газоразпределителните предприятия, които от своя страна купуват от Булгаргаз (в качеството му на обществен доставчик);
- Крайни клиенти - всички останали клиенти. Те се разделят в две групи: битови потребители (домакинства) и стопански потребители (ясли, училища, болници, заводи, оранжерии, затвори и др.)

Тенденции за развитието на пазара на природен газ:

Прогнозите сочат, че до 2010 г. се очаква търсенето на природен газ в България да достигне 3,9 млрд. м3 , разпределени предимно в индустриалния и битов сектор, както и използвани за производство на електроенергия. В периода 2010 - 2025 г. се предвижда търсенето дa се увеличава със средно 3,2% годишно, достигайки 6,3 млрд. м3 в края на периода. Това би следвало да доведе до ускорено развитие на газовата инфраструктура и до увеличаване на потреблението на природен газ .

България е активен партньор по проекти от регионално значение. Такива са свързването на българската и сръбската система за доставка на природен газ и проектът през българския град Дупница и сръбските градове Димитровград и Ниш. Предстоят проекти за изграждане на връзки с румънската и гръцката газови системи.

Страната ни е част и от трансрегионални инициативи, като проектите за газопроводи „Набуко" и „Южен поток". Реализирането на тези проекти ще диверсифицира източниците и пътищата на доставки на природен газ за вътрешния ни пазар и ще повиши сигурността на снабдяването на страната ни с този важен енергоизточник.

Статистически данни за газовия сектор в България и ЕС за 2008 г.

2008

България

ЕС-27

Добив (млрд. куб. м)

0,2

210,0

Потребление (млрд. куб. м)

3,4

543,9

Внос (млрд. куб. м)

3,2

422,9

Дял на природния газ от потреблението на първични енергоизточници (%)

16,6

24,0

 

 

 

 

 

Потребление на природен газ по сектори в %

2008

Бит

Индустрия

Енергетика

Други

България

1,6%

56,7%

28,8%

12,9%

ЕС-27

28,4%

25,0%

31,8%

14,8%